Cel szkolenia

Nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych w pracy menadżera. Zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji na stanowisku kierowniczym. Szkolenie to jest połączeniem najbardziej niezbędnych narzędzi dla menadżera. Pozwalającym na praktyczne zapoznanie się z nimi a także możliwościami ich wykorzystania.

Autoprezentacja

 • autoprezentacja, jako styl wywierania wpływu na innych ludzi,
 • kreowanie pożądanego wizerunku personalnego,
 • operowanie głosem (m. in. oddech, tempo),
 • techniki budowania pewności siebie.

Wystąpienia publiczne – zasady prezentacji siebie i tematu:

 • skuteczne przekonywanie i perswazja,
 • odbiorca – jak dopasować przekaz do słuchaczy?
 • techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem,

Prezentacja i jej konstrukcja:

 • zasady przygotowania prezentacji,
 • techniki rozpoczęcia prezentacji, czyli jak zrobić dobry wstęp,
 • ćwiczenie umiejętności wzbudzenia zainteresowania audytorium i przykucia uwagi,
 • efekt początku i końca, wyróżnienia, powtórzenia,
 • rozwinięcie, czyli jak konstruować prezentację,
 • odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami,

Analiza czasu

 • sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
 • diagnozowanie tzw. złodziei czasu
 • sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu

Zasady zarządzania priorytetami

 • techniki ustalania ważności zadań
 • reguła Pareto, metoda Eisenhowera, reguła ABC
 • metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne

Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie

 • jak realistycznie budować swój plan czasowy?
 • wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
 • identyfikacja złodziei czasu w pracy

Delegowanie zadań

 • korzyści z delegowania
 • poziomy delegowania
 • problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • moderowanie spotkania, techniki prowadzenia zebrań tematycznych i organizacyjnych

Zasady pracy zespołowej nad rozwiązywaniem problemu

 • źródła problemów w pracy.
 • ograniczenia dla kreatywności w organizacji
 • reguły pracy twórczej

Etapy procesu rozwiązywania problemu

 • formułowanie problemu - „Problemem jest to w jaki sposób widzimy problem”
 • metoda 5 pytań
 • wykres Ishikawy
 • zasada Pareto
 • burza Mózgów i jej warianty

Narzędzia do weryfikacji pomysłów

 • efektywność pracy grupowej
 • czynniki wewnętrzne zwiększające efektywność
 • czynniki wewnętrzne zmniejszające efektywność

Moderacja

 • formy społeczne i techniki pracy w moderacji
 • przygotowanie moderacji
 • zwiększanie efektywności i atrakcyjności moderacji
 • monitorowanie i dokumentowanie moderacji

Zarządzanie przez cele

 • czym jest zarządzanie przez cele
 • zasady i kluczowe elementy ZPC
 • wady i zalety ZPC
 • cele ogólne, szczegółowe
 • zasada SMART

Przygotowanie zespołu do ZPC

 • elementy ZPC, a strategia firmy.
 • współpraca w zespole, zadania i status zespołu.
 • zrozumienie miejsca zespołu w realizacji celów organizacji.
 • narzędzia liderów: metoda warsztatowa ukierunkowania celów zespołu.

Pomiar i ocena wyników działania zespołu

 • kontrola realizacji celów
 • rozmowy monitorujące i oceniające
 • punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki

Metodyka prowadzenia szkolenia

Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów. Forma warsztatowa, praca w grupach. Uczestnicy biorą udział w grach i różnego rodzaju symulacjach, rozwiązują testy i uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych często opartych o rzeczywiste przykłady np. z własnej firmy, przedsiębiorstwa.

Wymiar godzinowy szkolenia

„Akademia Nowoczesnego Menadżera” 3 dni x 8h (45min).